ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

με έδρα την Αθήνα

Άρθρο 1 Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται Σωματείο Συνταξιούχων Υπαλλήλων των Γραμματειών των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2 Σκοπός του Συλλόγου

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

α. Η Αλληλεγγύη και η Συμπαράσταση μεταξύ των μελών, η σύσφιξη των σχέσεων αυτών και των οικογενειών τους.

β. Η πνευματική καλλιέργεια, καθώς και ηθική εξύψωση των μελών, γ. Η συνδρομή κάθε βοήθειας στις ορφανές οικογένειες των μελών και η πληροφόρηση αυτών πάνω στα θέματα της μεταβίβασης της σύνταξης, των μερισμάτων των Ταμείων.

δ. Η συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου των Δικαστικών Υπαλλήλων και η oικονομική κ.λπ. βελτίωση του κλάδου και των μελών του Συλλόγου.

ε. Η επικοινωνία και η ανάπτυξη των σχέσεων του Συλλόγου με τα αδελφά

Σωματεία, για την επίτευξη καλής συνεργασίας.

στ. Η συλλογική αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων.

ζ. Η βελτίωση της περίθαλψης των μελών του Συλλόγου στη σφαίρα της κοινωνικής πρόνοιας.

η. Η διατήρηση και η ανάπτυξη του πρασίνου.

Άρθρο 3 Μέσα για την επίτευξη των σκοπών

α. Η πραγματοποίηση όλων αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 2 θα επιδιωχθεί από το Σύλλογο με τη διοργάνωση διαλεξεων, γιορτών, εκδρομών και με

διάφορες άλλες εκδηλώσεις, σύμφωνα με τους Νόμους του Κράτους και σε πλαίσια καθιερωμένα αϊτό τις Ελληνικές παραδόσεις.

β. Ειδικότερα, η οικονομική κ.λπ. βελτίωση του κλάδου και των μελών του Συλλόγου θα επιδιωχθεί με παραστάσεις και αναφορές του Συλλόγου στην πολιτική Ηγεσία του Κράτους, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο.

Άρθρο 4 Μέλη : Δικαιώματα και Υποχρεώσεις αυτών

α. Μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγράφονται σ’ αυτό όλοι οι συνταξιούχοι Δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρέτησαν στα πολιτικά και ποινικά Δικαστήρια και Εισαγγελίες Ν.Αττικής, Ν.Εύβοιας, Ν. Βοιωτίας, Ν. ΦΘιώτιδος και υπόλοιπης Στερεάς Ελλάδος και που διαμένουν σ’ αυτούς ή κατάγονται και σε περίπτωση θανάτου του συνταξιούχου Δικ.Υπαλλήλου η χήρα σύζυγος. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει χήρα σύζυγος, μέλος του Συλλόγου μπορεί να γραφεί ένα μόνο μέλος της οικογενείας του θανόντος Δικ. Υπαλλήλου.

β. Η εγγραφή γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και εγκρίνεται με τη συνήθη πλειοψηφία. γ. Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης από το Δ.Σ. του Σωματείου, το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Τακτική ή έκτακτη Συνέλευση που αποφασίζει οριστικά για την εγγραφή του ή όχι.

δ. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την έγκριση της αιτήσεως εγγραφής του.

Άρθρο 5 Διάκριση Μελών

α. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα μέλη. β. Τα Τακτικά μέλη έχουν ίσα δικαιώματα μεταξύ τους. Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μετέχουν στις δραστηριότητες του Συλλόγου, μετέχουν στις ψηφοφορίες των Γενικών Συνελεύσεων και εκφράζουν τη γνώμη τους σ’ οποιοδήποτε θέμα που αφορά το Σύλλογο, κάνοντας προτάσεις. Έχουν υποχρέωση να βοηθούν με όλες τις δυνάμεις για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, να τηρούν το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και να καταβάλλουν τακτικά την ετήσια συνδρομή τους, καθώς και κάθε έκτακτη εισφορά που μπορεί να αποφασίσει η Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

γ. Επίτιμα μέλη (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, Ταμίας, Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων), αναπληρωματικοί αυτών, καθώς και τα απλά μέλη ανακηρύσσονται

με απόφαση του Δ.Σ. ή από τη Γεν. Συνέλευση ύστερα από εισήγηση σ’ αυτήν 3 μελών του Δ.Σ ή 6 μελών (απλών), εφόσον οι ίδιοι επιθυμούν, όσοι προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο ή στον κλάδο των Δικαστικών Υπαλλήλων. Η απόφαση παίρνεται με τη συνήθη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Οι επίτιμοι πρόεδροι κλ.π. έχουν δικαίωμα λόγου, δικαίωμα ψήφου, δεν έχουν δικαίωμα υποψηφιότητος για το Δ.Σ., έχουν της δικαίωμα υποψηφιότητος για εκπροσώπηση στα συνέδρια της Ο.Σ.Δ.Υ.Ε.

Άρθρο 6 Διαγραφή μελών

Με απόφαση του Δ.Σ. διαγράφεται μέλος του Σωματείου όταν:

α. Υποβάλλει εγγράφως την παραίτησή του.

β. Καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του πέραν της διετίας.

γ. Αντιτίθεται σε συγκεκριμένες πράξεις στους σκοπούς του Σωματείου.

δ. Δεν συμμορφώνεται με το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης.

ε. Πριν από τη διαγραφή του, όμως, ειδοποιείται: εγγράφως ένα μήνα τουλάχιστον νωρίτερα, ότι πρόκειται να διαγραφεί.

στ. Η επανεγγραφή μέλους που έχει διαγραφεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο πλην της οφειλής συνδρομών στο Σύλλογο, γίνεται με αίτησή του προς το Δ.Σ, δηλώνοντας μετάνοια, οπότε εγκρίνεται με τη συνήθη πλειοψηφία.

Άρθρο 7 Πόροι του Συλλόγου – Οικονομικό Έτος

Οι πόροι του Συλλόγου είναι τακτικοί και έκτακτοι:

Οι τακτικοί είναι:

α. Το δικαίωμα εγγραφής, οριζόμενο στο ποσό των 3 Ευρώ και β. Η ετήσια συνδρομή των μελών ανερχόμενη στο ποσό των 15 Ευρώ.

Οι έκτακτοι πόροι είναι:

Οι έκτακτες εισφορές των μελών, τα έσοδα από εκδρομές και εκδηλώσεις. Και Οι τυχόν δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές και κληροδοτήματα, γ. Οι κληρονομιές που τυχόν αφήνονται στο Σύλλογο, γίνονται δεκτές μόνο επ’ ωφελεία απογραφής.

δ. Τα ανωτέρω ποσά, δηλαδή εγγραφής και ετήσιας συνδρομής, θα αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ε. Δωρητές ανακηρύσσονται οι προσφέροντες στο Σύλλογο 500 ΕΥΡΩ τουλάχιστον και ευεργέτες οι Προσφέροντες 1.000 ΕΥΡΩ τουλάχιστον. Τα ποσά αυτά Θα αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 8 Τρόπος λειτουργίας Κεφαλαίου Εσόδων – Εξόδων

α. Οι εισπράξεις κάθε κατηγορίας πραγματοποιούντο με έντυπες Σωματειακές διπλότυπες αποδείξεις αριθμημένες και θεωρημένες από τον Πρόεδρο, β. Τα μετρητά από τις εγγραφές και τις μηνιαίες συνδρομές και τις άλλες εισπράξεις του Σωματείου, οφείλει το Διοικητικό Συμβούλιο με τη φροντίδα του Ταμία του Σωματείου να καταθέτει στο συντομότερο χρόνο και στον ειδικό λογαριασμό του Σωματείου που θα τηρείται σε έντοκο λογαριασμό Τραπέζης. Ποσό 200 ΕΥΡΩ θα βρίσκεται στα χέρια του Ταμία για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών του Σωματείου.

γ. Οι αναλήψεις από τα εις την Τράπεζα κατατεθειμένα χρηματικά ποσά ενεργούνται μόνο από τον Ταμία ή τον Πρόεδρο του Σωματείου, με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα τους εξουσιοδοτεί για τον σκοπό αυτό ή σε ειδική περίπτωση κωλύματος του από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. μετά από απόφαση του Δ.Σ. που εξουσιοδοτεί το μέλος αυτό.

δ. Για δαπάνες που υπερβαίνουν τα 400 ΕΥΡΩ θα υπογράφεται απαραιτήτως ένταλμα πληρωμής από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Άρθρο 9 Διαχειριστικό Έτος

α. Το διαχειριστικό έτος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε διαχείριση.

Άρθρο 10 Όργανα του Σωματείου είναι:

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α. Σύγκληση: Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο σώμα του Συλλόγου και συγκροτείται από τα ταμειακά εντάξει μέλη αυτού.

β. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την αναπροσαρμογή των ποσών εγγραφής και ετήσιας ή έκτακτης συνδρομής των μελών, για το χρηματικό ποσό που μπορεί να έχει στα χέρια του ο Ταμίας για την αντιμετώπιση των μικροδαπανών του Συλλόγου, καθώς και για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται από το Καταστατικό. Ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο σ’ όλα τα όργανα του Συλλόγου,

γ. Οι Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου είναι Τακτικές και έκτακτες,

δ. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε έτος και δη εντός του πρώτου τριμήνου από της λήξεως του οικονομικού έτους.

ε. Η ημερομηνία, ο τόπος, ο χώρος, η ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν καθορίζονται από το έκτακτο Δ.Σ. και ανακοινώνονται στα μέλη.

στ. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιήσει στα μέλη τη σύγκληση της Γεν. Συνέλευσης είτε με δημοσίευση της πρόσκλησης σε μια τοπική εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας είτε με αποστολή της πρόσκλησης στα μέλη, απαραιτήτως όμως και με ανακοίνωση, που αναρτά στο χώρο ανακοινώσεων του Συλλόγου, γνωστοποιώντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, την ημερομηνία, τον τόπο, το χώρο και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει για τις τακτικές και τις έκτακτες Συνελεύσεις.

ζ. Στη Τακτική Γενική Συνέλευση λογοδοτεί το Δ.Σ. για τη διαχείρισή του στο χρονικό διάστημα που πέρασε και για τα πεπραγμένα αυτού.

η. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται από το Δ.Σ. προς έγκριση ο προϋπολογισμός του αρχομένου οικονομικού έτους, που καταρτίζει ο Ταμίας σε συνεργασία με το Δ.Σ. στον οποίο πρέπει να προβλέπονται τακτικές και έκτακτες δαπάνες και ο απολογισμός του παρελθόντος έτους.

θ. Αρχαιρεσίες δεν γίνονται κάθε έτος, αλλά κάθε τριετία, δηλαδή κάθε τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση, γιατί η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και αρχίζει από την ημέρα παραλαβής από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

I Στην τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση γίνονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής. Μετά την ανάγνωση της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής και προ της ψηφοφορίας έγκρισης αυτής και της έναρξης των αρχαιρεσιών, κατατίθεται η εντολή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου , εκλέγεται με ανάταση της χειρός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, και Γραμματέας (πρακτικογράφος) με ανάταση της χειρός. Στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ανατίθεται το έργο της διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών.

Άρθρο 11 Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

α. Στη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει για τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή από 3 τακτικά μέλη και 3 αναπληρωματικά για το έργο των αρχαιρεσιών.

β. Τα εκλεγέντα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής δεν έχουν το δικαίωμα να βάλουν υποψηφιότητα σαν μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. γ. Το Δ.Σ. από την ημέρα της ανακοίνωσης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, δέχεται έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας συμμετοχής.

δ. Οι δηλώσεις αυτές των υποψηφιοτήτων γίνονται δεκτές μέχρι και δύο ώρες πριν της ψηφοφορίας και σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν υποψηφιότητες για την Εφορευτική Επιτροπή ή που υποβληθούν, αλλά είναι ανεπαρκείς, τότε η Γενική Συνέλευση ως κυρίαρχο Σώμα, με απόφασή της ορίζει ποια από τα παρόντα μέλη θα συγκροτήσουν την Εφορευτική Επιτροπή τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. ε. Το Δ.Σ. συντάσσει ενιαίο ψηφοδέλτιο εκλογής Εφορευτικής Επιτροπής για όλους τους υποψηφίους με αλφαβητική σειρά το οποίο τυπώνει σε ανάλογη ποσότητα.

στ. Το ενιαίο αυτό ψηφοδέλτιο φέρεται για ψηφοφορία στην Τακτική Γενική Συνέλευση, όπου ψηφίζουν όλα τα ταμιακά τακτοποιημένα μέλη. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει μέχρι 5 σταυρούς προτίμησης. Ψηφοδέλτιο με περισσότερους από 5 σταυρούς προτίμησης ή κανένα σταυρό θεωρείται άκυρο, ζ. Για την ψηφοφορία απαραίτητα πρέπει να υπάρχει ψηφοδόχος σφραγισμένη από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, φάκελοι ψηφοφορίας με τη σφραγίδα του Σωματείου και κατάσταση ψηφοφορίας ψηφισάντων και φυσικά ο κατάλογος των ταμιακά τακτοποιημένων θεωρημένος από το Δ.Σ. και που αποτελεί και εκλογικό κατάλογο.

η. Μετά από το τέλος της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, διενεργεί τη διαλογή και ανακηρύσσει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, ανάλογα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι, η οποία πλέον αναλαμβάνει τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

Άρθρο 12

α. Ειδικά η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα συγκληθεί εντός οκταμήνου μετά την επικύρωση του παρόντος Καταστατικού από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών από πενταμελή προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, που εκλέγεται από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, της οποίας Επιτροπής η διάρκεια της θητείας θα είναι μικρότερη του έτους από της εκλογής της.

Άρθρο 13 Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

α. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται, όταν υπάρχει επείγον θέμα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν το ζητήσει η Ελεγκτική Επιτροπή με αίτησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν το ζητούσουν με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο το ένα δέκατο (1/10) των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου, του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεωμένου να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης.

β. Σ’ όλες τις περιπτώσεις γνωστοποιείται στα μέλη το προς συζήτηση επείγον θέμα.

γ. Στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πλην αυτών των αρχαιρεσιών προεδρεύει ο Πρόεδρος του Συλλόγου, ενώ χρέη πρακτικογράφου εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου.

δ. Στις Γενικές Συνελεύσεις κατά τις οποίες διεξάγονται και αρχαιρεσίες προϊσταται αυτής, εκλεγόμενος από τα μέλη της με ανάταση της χειρός. Επίσης κατά τον ίδιο τρόπο εκλέγεται με ανάταση της χειρός ο Γραμματέας (Πρακτικογράφος) της Γενικής Συνέλευσης για να κρατήσει τα πρακτικά αυτής.

ε. Απαρτία – Αποφάσεις: Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες το πενήντα τοις εκατό (50%) και ένας από τον όλο αριθμό των τακτικών μελών του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, στ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία .επαναλαμβάνεται η Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα μετά από οκτώ (8) ημέρες από την πρώτη σε ημερομηνία, τόπο, χώρο και ώρα που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και ανακοινώνει στα μέλη ως άνω, οπότε θεωρείται ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται I σε απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό μελών, από αυτά που είναι ταμειακά εντάξει και αν παρευρίσκεται.

ζ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

η. Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ή καταλογίζει ευθύνη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής για τις εργασίες αυτών.

θ. Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει περί αγοράς, υποθήκευσης και εκποίησης ακινήτων.

Άρθρο 14 Παράδοση και φύλαξη Εκλογικού Υλικού

α. Όλο το Εκλογικό Υλικό μετά το τέλος των εκλογών παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και φυλάσσεται με ευθύνη του μέχρι την ημερομηνία που θα λήξει η προθεσμία υποβολής ενστάσεων στο αρμόδιο Δικαστήριο.

Σε περίπτωση

β. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, τότε-το εκλογικό υλικό φυλάσσεται από το Δ.Σ. μέχρις ότου η απόφαση του Δικαστηρίου καταστεί τελεσίδικη.

Άρθρο 15 Διοίκηση του Συλλόγου

α. Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, εκλεγόμενα για τρία (3) χρόνια από τη Γενική Συνέλευση που συνέρχεται για το σκοπό αυτό, όταν λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν παραιτείται αυτό ή παύεται, σε ημερομηνία και τόπο που καθορίζεται από το Δ.Σ. β. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν αιτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι 25 ημέρες από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών και απαραιτήτως θα πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένοι. Υποψηφιότητες που θα υποβληθούν μετά την προθεσμία είναι άκυροι.

γ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοινώνει και αναρτά πίνακα υποψηφιοτήτων στα Γραφεία του Συλλόγου και στην αίθουσα συνεδρίασης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της 25ήμερης προθεσμίας.

δ. Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή, ή που υποβληθούν αλλά είναι ανεπαρκείς, τότε η Γενική Συνέλευση με απόφασή της ορίζει ποια από τα μέλη του Συλλόγου θα συγκροτήσουν το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή για μια τριετία και ποια θα είναι αναπληρωματικά.

Ψηφοφορία Μελών Λεκανοπεδίου Αττικής

ε. Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ψηφίζουν μόνο τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

στ. Ο ψηφοφόρος αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο, σημειώνει τους σταυρούς, δηλαδή μέχρι ένδεκα (11)σταυρούς, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο μέσα στον ειδικό

φάκελο που του παρέδωσε η Εφορευτική Επιτροπή θεωρημένο από αυτή και επανερχόμενος ρίχνει ο-ίδιος τον φάκελο στη ψηφοδόχο που είναι σφραγισμένη με φροντίδα της Ε.Ε.

ζ. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας και το κλείσιμο της ψηφοδόχου, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη καταμέτρηση και διαλογή των ψηφοδελτίων, συντάσσει το πρακτικό για την έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας και για κάθε σοβαρό γεγονός που πιθανόν συνέβηκε και άσκησε κάποια επιρροή στις αρχαιρεσίες, επίσης και για τον αριθμό των γραμμένων ψηφοφόρων, τον αριθμό των ψηφισάντων, τον αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων και φυσικά για τους σταυρούς προτίμησης που πήρε καθένας υποψήφιος για την ανάδειξη των συλλογικών οργάνων του Σωματείου και αναβάλλει την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων της διαλογής μέχρι της εκπνοής δεκαήμερης προθεσμίας αποστολής των ταχυδρομικών φακέλων με τα ψηφοδέλτια των Μελών της Επαρχίας, οπότε γίνεται η τελική διαλογή

Ψηφοφορία Μελών Επαρχίας

στ΄ Τα μέλη του Συλλόγου που διαμένουν εκτός περιφέρειας Ν. Αττικής, μπορούν εάν επιθυμούν να ψηφίσουν στο εκλογικό κέντρο που θα ορισθεί για την περιφέρεια του Ν. Αττικής, διαφορετικά το κάθε μέλος παραδίδει στα ΕΛ.ΤΑ. συστημένη επιστολή μόνον την ημέρα των εκλογών, ώστε να έχει βεβαία χρονολογία την ημέρα ψηφοφορίας και παραδόσεως στα ΕΛ.ΤΑ. τον εξωτερικό ταχυδρομικό φάκελο αποστολής προς το Σωματείο μέσα στο οποίο θα υπάρχει ΜΟΝΟ ο εκλογικός φάκελος της Εφορευτικής Επιτροπής με το ψηφοδέλτιο μέσα, πάνω στο οποίο έβαλε τους σταυρούς προτίμησης.

Για τον λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο 25 ημέρες πριν από τις εκλογές αποστέλλει σε όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη που κατοικούν εκτός Αττικής:

α) δύο, τρία ψηφοδέλτια

β) τον εκλογικό φάκελο με τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής μέσα στον οποίο ο ψηφοφόρος βάζει το ψηφοδέλτιο.

γ) ταχυδρομικό φάκελο αποστολής προς τον Σύλλογο, ειδικής εκτύπωσης, όπου ο ψηφοφόρος θα κλείσει μέσα για την αποστολή του στην Εφορευτική Επιτροπή μόνον τον εκλογικό φάκελο με το ψηφοδέλτιο.

Ο ταχυδρομικός φάκελος έχει επάνω αριστερά το όνομα και διεύθυνση του αποστολέα (ψηφίζοντος μέλους) και στο κάτω δεξιό μέρος τη διεύθυνση του Συλλόγου, ήτοι:

Προς τον

ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Για την Εφορευτική Επιτροπή POST RESTANT Κεντρικό Ταχυδρομείο Αθήνας

Η Εφορευτική Επιτροπή με την εκπνοή της δεκάτης (10) ημέρας από τις αρχαιρεσίες θα παραλάβει τους ταχυδρομικούς φακέλους από την Υπηρεσία POST RESTANT (ΕΛ.ΤΑ. Κεντρικό Ταχυδρομείο Αθηνών) και θα συνέλθει αμέσως για τη διαλογή των ψηφοδελτίων.

Φάκελοι ψηφοφορίας που θα παραληφθούν μετά την εκπνοή της πιο πάνω δεκαήμερης προθεσμίας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ζ΄ Η Εφορευτική Επιτροπή πριν από την αποσφράγιση του καθενός εξωτερικού ταχυδρομικού φακέλου, θα αναγράψει το όνομα του αποστολέα ψηφοφόρου στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας της περιοχής Αττικής. Στη συνέχεια θα αποσφραγίσει τον ταχυδρομικό φάκελο και θα ρίξει, χωρίς να τον ανοίξει, τον εκλογικό φάκελο του ψηφοφόρου που είχε μέσα στη κενή πλέον ψηφοδόχο, για να γίνει το ανακάτεμα των εκλογικών φακέλων.

κα. Ακολουθεί το άνοιγμα της ψηφοδόχου και η αποσφράγιση των εκλογικών φακέλων. Στη συνέχεια προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων των μελών των επαρχιών, συνεχίζοντας το πρακτικό εκλογής Αττικής, μόνο όσον αφορά το πόσους σταυρούς προτίμησης πήρε ο κάθε υποψήφιος από τους εκλογείς της επαρχίας, και στη συνέχεια ανακεφαλαιώνει τα σύνολα αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών, κατατάσσει τους εκλεγέντας σε αύξουσα σειρά σταυρών προτίμησης και προβαίνει στην ανακήρυξη της τελικής σειράς επιτυχόντων.

η. Επιτυχόντες για το Δ.Σ. είναι 11. Εννέα (9) από τους υποψηφίους (9) Λεκανοπεδίου Αττικής και οι δύο (2) πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης από τους υποψηφίους της επαρχίας. Επιτυχόντες είναι αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, η δε σειρά επιτυχίας των καθορίζεται βάσει του αριθμού των σταυρών προτίμησης.

Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί. Στο ψηφοδέλτιο οι υποψήφιοι αναγράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειράν επιτυχίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι επανεκλέξιμα .

Καταμερισμός εδρών

θ΄ Οι εννέα πρώτοι κατά σειράν προτίμησης σταυρών καταλαμβάνουν τις εννέα θέσεις συμβούλων στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ τις δύο άλλες θέσεις στο Δ.Σ. τις καταλαμβάνουν οι δύο πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης από τους υποψηφίους της επαρχίας.